Sein Tier zu akzeptieren wie es ist, stellt den ersten Therapieschritt dar.

 

 

 

S c h w a b e n s H u n d e p r o f i

 hundegerecht- effektiv - individuell - umsetzbar - logisch - modern - erprobt

 

welovedogslogo12

 

                                                               !! Listenhunde und Bollerköppe welcome !!